Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals
This is EstateLite Plone Theme
Esteu aquí: Inici Estudiants Infomació general Revisió d'exàmens

Revisió d'exàmens

Consulta com demanar la revisió de notes.

Revisió notes

Disposes de 7 dies naturals des de la publicació de les notes a la Secretaria Virtual per presentar la petició de revisió de la teva nota, però primer has de consultar el Curs Virtual i la guia de l'assignatura per si s'especifica com fer-ho.

En el cas de que no digui res, com a norma general s'ha d'enviar per correu electrònic al professor de la teva assignatura (a «CALIFICACIONES», juntament amb la nota del teu examen s'identifica al professor responsable al que adreçar-se). Posa't en contacte amb el Departament d'aquest professor. (Et recomanem que consultis aquest enllaç amb la Normativa sobre Revisió d'Exàmens i, que et descarreguis el model de sol·licitud de revisió.)

Si ets estudiant d'accés per a majors de 25 i 45 anys has de sol·licitar la revisió a través de l'aplicació informàtica per a revisions que trobaràs a la Secretaria virtual del Campus.

Constitució d'una comissió de revisió.

Disposes de 5 dies naturals des de la recepció del resultat de la primera revisió per a la sol·licitud de la constitució d'una comissió de revisió que realitzarà una segona revisió de l'examen.

La presentació d'aquesta petició no impedeix la inclusió en Actes de les qualificacions obtingudes després de la primera revisió.

Descarrega't el model per fer aquesta petició.

 

Normes per a la revisió d'exàmens

Aprovades pel Consell de Govern el 29 de juny de 2010. (BICI nº38 de 15 de juliol de 2010)

La revisió de les qualificacions d'exàmens és un dret de l'estudiant de la UNED que està contemplat en els Estatuts de la UNED i en els Reglaments de règim interior dels Departaments. L'exercici d'aquest dret ha de realitzar-se amb responsabilitat per part dels estudiants i ha de ser garantit per part dels equips docents amb procediments que promoguin la transparència de les actuacions i el compliment dels criteris de qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Les següents normes tenen com a objectiu facilitar els processos de revisió dels exàmens dels estudis oficials corresponents a Graus i Màsters, en benefici dels estudiants i dels equips docents. Els estudis de les Llicenciatures i Diplomatures s'ajustaran a ho contemplat en els següents articles en tot el que lis sigui d'aplicació.

Article 1. Lliure elecció del procediment de revisió.
Els responsables de les assignatures podran establir el procediment que considerin més adequat per a la recepció i resposta de les sol·licituds de revisió, poden fixar-se per a això mitjans exclusivament telemàtics. El Rectorat de la UNED promourà la utilització de l'administració electrònica en les comunicacions posant a disposició dels equips docents les eines informàtiques adequades per al seguiment i registre de les revisions d'exàmens. De forma subsidiària, els estudiants i els equips docents podran seguir utilitzant altres mitjans, com els presencials o telefònics, si poden facilitar la comunicació i la revisió dels exàmens.

Article 2. Terminis.
El termini màxim per sol·licitar la revisió d'exàmens serà de 7 dies naturals comptats a partir del dia de la publicació de la nota a la Secretaria virtual de la UNED. Una vegada rebuda la sol·licitud de revisió, el professor responsable de la qualificació tindrà de termini per a respondre fins la data oficial de l'entrega d'Actes.

Article 3. Motivació.
La sol·licitud de revisió i la resposta del professor responsable hauran de ser motivades i ajustades als criteris acadèmics de correcció que hagi fixat cada equip docent. Les sol·licituds sense un motiu no seran admeses.

Article 4. Comissió de revisió.
En el cas de que l'estudiant no estigui conforme amb el resultat de la primera revisió, podrà sol·licitar, de forma motivada i en els 5 dies naturals següents a la recepció del resultat de la primera revisió, la constitució d'una Comissió de Revisió que realitzarà una segona revisió de l'examen. La presentació d'aquesta sol·licitud no impedeix la inclusió en Actes de les qualificacions obtingudes després de la primera revisió.
Conforme als Reglaments de règim interior, els Departaments constituiran aquestes Comissions, que, com norma general, podran valorar més d'una revisió d'examen, comptaran amb la participació de la representació d'estudiants (presencial o mitjançant altres medis o procediments, sempre que es garanteixi aquesta representació) i estaran compostes per professors de l'àmbit de coneixement de les assignatures afectades, exclosos els professors responsables de la primera revisió. El vot de l'estudiant quedarà exclòs en la valoració tècnica dels continguts.
Per a determinades matèries de caràcter supra-departamental, com les pràctiques externes o el treball fi de grau o màster, la Comissió responsable d'aquest procés serà la que determini les directrius d'organització docent i reclamacions d'aquestes matèries.
La resolució de la Comissió haurà de ser comunicada a l'interessat abans del 30 d'abril (1.ª PP), 31 de juliol (2.ª PP) i 31 d'octubre (extraordinària) respectivament.

Article 5. Control de qualitat dels procediments.
Les activitats desenvolupades pels departaments en l'àmbit de la revisió d'exàmens són objecte d'un control intern de qualitat en el marc de les normes i els procediments establerts per al seguiment de les titulacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior, assumits en les memòries de verificació dels títols. La UNED habilitarà un procediment específic en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIC) que inclou un sistema de registre i de seguiment de les sol·licituds de revisió d'exàmens, amb la finalitat de que la Comissió Coordinadora del títol pugui realitzar les seves funcions de seguiment i supervisió de la implantació i desenvolupament del títol i la preparació dels processos d'acreditació. Quan circumstàncies excepcionals impedeixin a un Departament el compliment dels terminis d'alguna convocatòria, aquesta haurà de presentar informe de justificació i previsions al Deganat/Direcció de la Facultat/Escola.

Article 6. Recurs d'alçada.
En cas de que l'estudiant estigui en desacord amb la qualificació de l'examen, podrà presentar recurs d'alçada davant el Rector en el termini d'un mes a comptar des de la recepció del resultat de la valoració de la Comissió de Revisió. La interposició d'aquest recurs o qualsevol de les reclamacions anteriorment citades, no suspenen els efectes acadèmics derivats de les qualificacions dels estudiants.

Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58, 08016-Barcelona, Telèfon 93 396 80 59